ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE (EDD)

I forbindelse med handel med fast ejendom udføres ofte en EDD, som ofte omfatter vurdering af eventuelle omkostninger hidrørende jord- og grundvandsforurening samt forurening i byggematerialer (PCB, bly, asbest, skimmelsvamp mm).

Der foretages en kortlægning af kilder til forurening, og hvilke risici disse kilder kan udgøre overfor arealanvendelse (f.eks. indeklima og brug af udendørs arealer), grundvand og recipienter. Formålet er desuden at prissætte oprensning/afværge af eventuelle forureninger og evt. at afdække geotekniske risici.

Der dannes således et overblik over forureningsforhold, økonomisk risiko ved ejendommen og eventuelle krav fra myndighederne. Ud fra disse oplysninger kan køber finde de bedste løsninger til fremtidig anvendelse af ejendommen og dermed indgå en fair handel.

Tre faser
En EDD opdeles som udgangspunkt i tre faser, hvor det ofte kun er den første fase, der udføres.

Fase 1. Indledende arbejde, som i hovedtræk omfatter:

 • Indsamling af oplysninger fra fysisk/virtuelt datarum, myndigheder, internet mm om bl.a. olietanke, kloakker, bygninger, jordforurening, geologi og grundvandsforhold
 • Besigtigelse af ejendommen og eksisterende bygninger
 • Interview af relevante personer med kendskab til ejendommen
 • Rapportering og vurdering af relevante data, herunder mulige økonomiske omkostninger forbundet med de konstaterede forhold
 • Eventuelt anbefalinger og oplæg til tekniske undersøgelser (fase 2)

Fase 2. Tekniske undersøgelser, som i hovedtræk omfatter:

 • Feltundersøgelser af uafklarede forhold, anbefalet i fase 1. Det kan f.eks. være undersøgelse af mulige jord- og grundvandsforureninger ved fundne kilder fra fase 1, indeklimaundersøgelser og/eller screening for potentielt forurenede byggematerialer
 • Eventuelle geotekniske undersøgelser
 • Rapportering af undersøgelserne, herunder overordnet risikovurderinger og vurdering af økonomiske omkostninger til evt. oprensning eller afværgeforanstaltninger

Fase 3. Afhjælpende foranstaltninger i relation til den fremtidige arealanvendelse, som kan omfatte:

 • Supplerende prøvetagning hvor der i fase 2 er påvist forurening. Udbredelsen af forureninger skal afgrænses
 • Undersøgelser med henblik på risikovurdering og/eller projektering af afværgeforanstaltninger
 • Prissætning af omkostninger til eventuel oprensning/afværge
 • Afværge af konstaterede forureninger, bekæmpelse af støj/støv/lugt mm.

Efter hver fase udarbejdes en rapport med de indsamlede resultater, som udgør beslutningsgrundlaget for den videre proces for køberen. Hvis der i løbet af de enkelte faser konstateres forhold, som har væsentlig betydning for køberen (f.eks. påvisning af kraftig forurening), informeres denne med det samme, da det kan medføre at kunden ikke ønsker at der skal udføres mere.