Ribe Jernstøberi:
En ny bydel i Danmarks ældste by

Ribe Jernstøberi står overfor en udvikling, der skal gøre det til en ny attraktiv bydel i naturlig forlængelse af den historiske bykerne. Den 50.000 m2 store industrigrund ligger unikt og smukt et stenkast fra domkirken og ud til marsken. Visualisering: Tegnestuen Lokal.

Nordhavnstunnel, København:
Én af danmarkshistoriens største grundvandssænkninger

Nordhavnstunnelen bliver 1,4 kilometer lang og går under Svanemøllebugten ved København. Etableringen er en forudsætning for den videre byudvikling af Nordhavn og ét af Danmarks største anlægsprojekter. Visualisering: Vejdirektoratet.

Boligforeningen AAB:
Forundersøgelsesprogram, byggeteknisk undersøgelse

For boligforeningen AAB har vi udført en byggeteknisk undersøgelse i en større afdeling nord for København. Vi har foretaget alle prøvetagninger og analyser samt gravearbejde og åbninger af bygningsdele - til efterfølgende inspektion.

Ribe Jernstøberi: En ny bydel i Danmarks ældste by

Ribe Jernstøberi står overfor en udvikling, der skal gøre det til en ny attraktiv bydel i naturlig forlængelse af den historiske bykerne. Den 50.000 m2 store industrigrund ligger unikt og smukt et stenkast fra domkirken og ud til marsken. Planen er at forløse beliggenhedens enorme potentiale ved at realisere moderne byhuse med afsæt i middelalderbyens struktur og Ribes arkitektoniske kulturarv.

Vi bistår Esbjerg Kommune i udviklingen af en ny helhedsplan. Vi har bidraget til formuleringen af vision og paradigmer for grundens udvikling. Vi har gennemført markedsundersøgelser og målgruppeanalyser og har udarbejdet en finansiel strategi med en række scenarier for bystruktur og arealdisponering. Derudover har vi i samarbejde med tegnestuen Lokal konkretiseret 6 forskellige typer af byhuse, der skal fungere som inspirationskatalog for selvbyggere og byggefællesskaber. Henover vinteren 2023-24 gennemfører vi et workshopforløb for alle borgere, der kunne være interesserede i at indgå i et byggefællesskab med fokus på vision, byggeproces og organisering. Visualisering: Tegnestuen Lokal.

Nordhavnstunnel, København: Én af danmarkshistoriens største grundvandssænkninger

Nordhavnstunnelen bliver 1,4 kilometer lang og går under Svanemøllebugten ved København. Etableringen er en forudsætning for den videre byudvikling af Nordhavn og ét af Danmarks største anlægsprojekter.

Vi har rådgivet entreprenøren, BESIX-MTH JV, i forhold til den grundvandssænkning, der går forud for etableringen. Vi har bidraget til det indledende tilbudsdesign samt håndteret myndighedsansøgninger, der er afgørende for udførelsen af den meget omfattende grundvandssænkning, som vi har optimeret designet af: Gennem analyse af eksisterende datagrundlag, har vi opstillet en numerisk 3D-model; en grundvandsmodel, der bliver en del af beslutningsgrundlaget for de risikovurderinger, der foretages i forbindelse med sænkning af grundvandsspejlet. Visualisering: Vejdirektoratet.

Boligforeningen AAB: Forundersøgelsesprogram, byggeteknisk undersøgelse

For boligforeningen AAB har vi udført en byggeteknisk undersøgelse i en større afdeling nord for København. Vi har foretaget alle prøvetagninger og analyser samt gravearbejde og åbninger af bygningsdele - til efterfølgende inspektion. De udførte prøvetagninger er blevet beskrevet og præsenteret i en datarapport sammen med resultaterne af de udførte analyser. Vi var fysisk til stede på byggepladsen under det meste af forløbet, hvilket sikrede en effektiv og gnidningsfri proces. 

Forundersøgelsen er en forudsætning for boligafdelingens beslutning omkring det videre forløb. Flere boligforeninger oplever, at mange af deres boliger er usunde og ikke lever op til standardkravene for fx sundt indeklima. Mange afdelinger står derfor overfor at skulle renovere og energioptimere deres boliger. Et forundersøgelsesprogram kan være med til at afklare, hvorvidt boligforeninger står overfor en renovering.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Rækkehus i bydelen Tingbjerg, hvor Nordiq udfører bygherrerådgivning.

Bygherrerådgivning på Testhusene i Tingbjerg

Bygherrerådgivere for NREP på 8 rækkehuse i Tingbjerg. Vi har haft kommunikation med projektsalgskøberne vedrørende færdiggørelse af alle mangler. Nordiq Group har stået for at samle og overdrage alle mangler til en ny entreprenør samt opfølgning på udbedringen.

Alle

Text Link
MUSICON bydel, hvor Nordiq har udført bygherrerådgivning og laver fremvisninger omkring alternative boformer.

Realiseringsmodel for MUSICON bydel

Rådgivere for Roskilde Kommune, hvor vi udarbejdede en realiseringsmodel for udvikling af urbane selvbygboliger i bydelen MUSICON. Realiseringsmodellen finder løsninger på udbud, finansiering, mobilisering samt boligkoncept, der sikrer, at selvbyggere kan opføre egen bolig i den kreative bydel MUSICON. Team med Vandkunsten og COWI.

Alle

Text Link
Bofællesskabet Orangerierne set oppefra, Nordiq Group har foretaget bygherrerådgivning.

Bofællesskabet, Orangerierne

Orangerierne er et moderne aldersblandet bofællesskab, som opføres på den tidligere Flyvestation Værløse. Nordiq har skabt visionen bag bofællesskabet, sikret myndighedstilladelserne, projekteret byggemodningen og sammen med LOKAL arkitekter lavet skitseprojekt og udbud. Endeligt har Nordiq været bygherrerådgivere på projektet.

Alle

Text Link

Byggemodning, Staldhusene

I Nordiq Group har vi været involveret i rigtig mange af projekterne på flyvestation Værløse, hvor vi har sparret med FREJA - Statens Ejendomme og Furesø Kommune. Vi har rådgivet og assisteret med vores faglighed indenfor bygherrerådgivning i forskellig grad på mange af projekterne i Sydlejren, herunder Staldhusene.

Alle

Text Link

Bygherrerådgiver, Mageløse

Bygherrerådgiver og projektleder på bofællesskabet Mageløse, der består af private boliger, fælleshus og tidligere kontroltårn på Flyvestation, Værløse. Løbende koordinering af arbejdsgrupper, dialog og koordinering med advokat, bygherrerådgiver, arkitekter, entreprenører, Statens Ejendomme mm. Desuden myndighedsansøgninger, juridiske dokumenter og tekniske problemstillinger.

Alle

Text Link

CF Møllers alle

Nordiq har assisteret entreprenøren M. J. Eriksson med design af grundvandshåndtering ifm. et etagebyggeri ved C.F. Møllers Allé på Amager som Skanska opfører. Opgaven har omfattet grundvandsmodellering til design af grundvandssænkning samt indhentning af nødvendige myndighedstilladelser samt opfølgning på overholdelse af myndighedernes vilkår under udførelsen.

Alle

Text Link
Rådgiver fra Nordic står ved byggeplads, hvor der arbejdes med grundvandssænkning.

Grundvandssænkning ved Hotel Scandic

Vi har assisteret Bygherre HM2 A/S med projektering og rådgivning ifm. grundvandssænkning under opførelsen af Hotel Scandic Spectrum, på Kalvebod Brygge. Vi har blandt andet grundvandsmodelleret indstrømningen, lavet strategi for grundvandshåndtering og efterfølgende stået for bygherrerådgivning.

Alle

Text Link

Grundvandssænkning og myndighedsarbejde ved Frihedsmuseet

Vi assisterer entreprenørvirksomheden Arkil med rådgivning ifm. grundvandshåndtering under etableringen af det nye Frihedsmuseum på Churchillplads 7 i Indre København. Indhentning af alle relevante myndighedstilladelser til grundvandshåndtering. Bygherre på projektet er Slots- og Kulturstyrelsen.

Alle

Text Link

Frederiksberg Forsyning: Indvindningstilladelse, ny boring

Vandværket Frederiksberg Forsyning driver en udfordrende grundvandsindvinding i et tæt befolket område i centrum af København. Vi rådgiver Frederiksberg Forsyning indenfor en række områder, herunder: Indvindingstilladelse, boringsrenovering, vandprøvetagning samt årlige afrapporteringer.

Alle

Text Link

Nedsivningsbassiner ved Kelleris, Espergærde

Rådgivere for Nordstern på byggemodningssag ift. regnvandsbassiner. Dialog med og ansøgning til myndigheder om nedsivningstilladelse og udledningstilladelse til §3-områder.

Alle

Text Link
Cykler er parkeret ved et områder, hvor der udvikles reggnvandshåndtering.

Analyse for potentiale af kobling af regnvandshåndtering og cykelparkering i København

Nordiq Group har analyseret potentiale for synergier mellem regnvandshåndtering og cykelparkering for Københavns Kommune. Analysen indebar at kortlægge sammenfaldet mellem de to problemstillinger. Nordiq Group har skitseret løsninger som afhjælper begge problemstillinger på det areal.

Alle

Text Link

Ressourceperson og Projektleder for NOVAFOS

Nordiq Group sider som ressourceperson i NOVAFOS i spildevandsafdelingen. Her agerer vi projektleder for en lang række mindre renoveringsopgaver på deres pumpestationer. Vi varetager alle grene af renoveringen lige fra udbudsfase, anlægsfasen og overdragelsen til driften.

Alle

Text Link
Skitsering af mobilitets-scenarier.

Fremtidens mobilitet – fire scenarier for 2035

FRI – foreningen af rådgivende ingeniører udgav en scenarierapport for fremtidens mobilitet. Vi stod for udvikling af den bagvedliggende metode og den overordnede disposition som rammesætning for styregruppens arbejde. Udarbejdelse af scenarieanalyse samt gennemskrivning af afsluttende rapport.

Alle

Text Link
Visualisering af byudvikling i Ribe med fokus på alternative boformer.

Esbjerg Kommune: Ribe Jernstøberi

Rådgiver for Esbjerg Kommune på udvikling af Ribe Jernstøberi. Ny bydel etableres med omkring 300 boliger. Fokus er på høj kvalitet og genanvendelighed. Vi bidrager med helhedsplanlægning og realisering, udvikling af rammer for et byggefælleskab – både finansieringsstrategi, juridisk, arkitektonisk og organisatorisk rådgivning. Borgerinddragelse og workshops om byggefællesskaber og alternative boformer.

Alle

Text Link
Lysegrøn mark set oppefra i Tønder

Destinationsudvikling i Tøndermarsken

Tøndermarsk Initiativets formål er at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Gennem strategisk sparring med programdirektøren og facilitering af en række workshops har Nordiq udviklet grundfortællingen og konceptet for destinationsudviklingscenteret.

Alle

Text Link
Visualisering af byområdet omskrig Slangerupgade ift. strategisk rådgivning og udvikling af workshops.

Slangerupgade, Hillerød

Strategisk rådgiver for Sophienberg Gruppen omkring udvikling af et nyt boligområde i Hillerød. Udvikling af vision og styrende principper for udviklingen, målgruppeanalyser, boligarketyper og områdeanalyser. Rådgivningen vil være grundlaget for udarbejdelse af et entydigt konkurrenceprogram.

Alle

Text Link

Samfundsøkonomisk analyse af drikkevandsindvinding

Frederiksberg Vand har en stor aktiv drikkevandsindvinding under et større byområde, hvilket medfører nogle særlige udfordringer og perspektiver. Nordiq Group har gennemført en samfundsøkonomisk analyse af de tekniske og økonomiske muligheder for fortsat indvinding af drikkevand på Frederiksberg. Desuden, i samarbejde med kommunen, udarbejdet en endelig indstilling til Miljøministeriet.

Alle

Text Link

E.ON City energy solutions 2020-2025

Vi assisterede E.ON Danmark i processen med at udvikle en strategi for energiløsninger i danske byer. Vi belyste kontekst og trends i dansk politik og samfund og satte det i perspektiv i forhold til E.ONs værditilbud.

Alle

Text Link

HOFOR, datasammenstilling

Udarbejdelse af risikovurderinger af alle HOFORs boringer og vurdering af, hvilke boringer, der skal sløjfes. Udarbejdelse af strategi og risikovurdering i tæt samarbejde med Forsyningen.

Alle

Text Link

Din Forsyning, Fremtidens Fjernvarme

For DIN Forsyning har vi succesfuldt ansøgt om midler i fyrtårnsprojektet i Region Syd. Som projektpartner i ‘Varme som service’ har vi arbejdet med projektledelse, scope, faciliteret workshops og udviklet visuelt stærkt kommunikationsmateriale om fjernvarmens rolle i at balancere et sektorkoblet energisystem og forbrugets rolle i lavtemperatur fjernvarme.

Alle

Text Link
Udvikling af proces og strategi for inddragelse af byområde i Frederiksberg Kommune.

Frederiksberg Kommune, inddragelse om Ny Søndervang

Nordiq stod for den tidlige inddragelse i udvikling af Ny Søndervang, med de høje ambitioner om at blive det bedste bæredygtige plejecenter og botilbud samt en dynamo i et nyt bykvarter på Frederiksberg. Gennem dialog og workshops med lokale aktører samlede vi et fælles visionsgrundlag til det videre arbejde.

Alle

Text Link
Visualisering af udsnit af Horsens, hvor Nordiq Group afholdte workshops om blandt andet mobilitet.

Hængslet, Horsens

Workshop om mobilitets- og byrumsløsninger omkring ”Hængslet” samt åbning af Åboulevarden og/eller omlægning af Bygholm Å. Workshops omhandlende trafik, mobilitet, vand og klima, byrum, aktiviteter og liv. Visionsdannelse og ambition for området.

Alle

Text Link
Visualisering udarbejdet i forbindelse med konceptualisering af Esbjerg Energi Metroplo.

Esbjerg Energi Metropol

Konceptualisering af Esbjerg Green Transition Lab via involvering af de væsentligste interessenter. Dannede fundamentet for en ansøgning til de afsatte vækstmidler.

Alle

Text Link
Arkitektskolen dannede ramme for workshop om bofællesskab og alternative boformer.

Arkitektskolen: Samskabelse og selvbyg

Nordiq var inviteret af Det Kongelige Akademi til at give en gæsteforelæsning om selvbyg. Vi har opbygget en bred erfaring i modeller for finansiering, byggetekniske genveje og organisering, og er glade for at ruste de arkitektstuderende til denne byggeform.

Alle

Text Link
Personer kigger på kort ved et åbnet kloakdæksel

MUPD-projekt om Smart Cities

Realisering af Smart City udviklingsprojekt gennem MUDP, hvor vi sammen med Frederiksberg Forsyning udviklede et online moniteringssystem til urbane vandressourcer. Med systemet skabte vi basis for at målrette planlægning, design, drift og vedligehold af investeringer inden for klimatilpasning.

Alle

Text Link
Visualisering af strategisk indsats i forbindelse med Copenhagen Solutions Lab.

Copenhagen Solutions Lab

Vi faciliterede evaluering og udvikling af Københavns Kommunes smart city enhed. Gennem interviews med interne og eksterne interessenter samt fælles workshops, fik vi etableret en solid platform for det videre arbejde med smart city i byen, der løftede det op til en mere tværgående strategisk indsats.

Alle

Text Link
Vand på asfalt.

Monitorering af skybrudssystemer

Rådgivere for Københavns Kommune ifm. monitorering af skybrudssystemer. Indtænke sensorer i designet af løsningerne. Kommune påsatte sensorer på klimatilpasset boligområde mhp. at måle kapacitet.

Alle

Text Link
Masterplan skitsering med fokus på planstrategi, mobilitet og klimatilpasning.

Masterplan, Chengdu

Masterplan for en ny bydel på 290 hektar langs 10 km af Jinjiang River ved Chengdu. Bydelen skal rumme 1/2 mio. mennesker inden for de næste fem år. Skala og hastighed er enorm i Kina. Nordiq bringer danske byværdier ind i udformningen af byrum, mobilitetssystem, natur, klima og miljø med bæredygtighed som grøn tråd. Udvikling af udviklingsplan, koordinering af det tværkulturelle -faglige arbejde, og udførende i analyse og planlægning af byrum og landskab, mobilitet og kommercielle og kulturelle aktiviteter.

Alle

Text Link
Visualisering af forslag til proces omkring realisering af bofællesskab.

Bofællesskaber, Holstebro Kommune

For at mobilisere borgere i Holstebro Kommune i at drøfte mere mangfoldige boformer og finde interesserede i at bo i fællesskaber, faciliterede vi fire åbne workshops om bofællesskaber, der inspirerede og løftede vidensniveauet om hvad og hvordan bofællesskaber skabes. Forløbet mundede ud i tre aktive bofællesskabsgrupper.

Alle

Text Link
Udvikling af workshop omkring bofællesskab på Frederiksberg.

Seniorbofællesskab, Frederiksberg

Udvikling af vision og strategiske pejlemærker for seniorbofællesskab på Frederiksberg. Design og facilitering af workshop for potentielle beboere med henblik på at kvalificere de fællesskabsorienterede ude- og inderum i bebyggelsen. Rådgivning om markedsføring af projekt samt mobilisering af relevante aktører.

Alle

Text Link
Plastindustriens udstilling ifbm København som arkitekturhovedstad.

Brancheforeningen for Plastindustrien

Brancheforeningen for Plastindustrien opfører sammen med tegnestuen TERRORI pavillonen "Plastic Pavillon" (ifbm. København som arkitekturhovedstad). Den udføres af plastmaterialer som alternativ til byggematerialet beton. Nordiq har som bygherrerådgiver for Plastindustrien hjulpet i processen med projektledelse, løbende koordinering samt inddragelse af de rette parter, myndighedsansøgninger og mulige etableringsløsninger for en midlertidig konstruktion.

Alle

Text Link
Ansøgning om § 8 og § 19, paragraf 8 og paragraf 19

Ansøgning om § 8 og § 19 tilladelse på anlægsprojekt

På stort anlægsprojekt i vejareal gennem et V2-kortlagt areal i Lyngby, er der ansøgt om §8-tilladelse til arbejde i det forurenede område, samt §19 tilladelse til genindbygning af lettere forurenet jord og jord med indhold af slagger og asfalt.

Alle

Text Link
Ansøgning om § 8 og § 19 tilladelse, paragraf 8 og paragraf 19

Ansøgning om § 8 og § 19 tilladelse på meget stort byggeprojekt

På et byggeprojekt på en 40.000 m2 stor grund som er V2-kortlagt i Solrød, er der ansøgt om §8-tilladelse til byggeri af 600 boliger på det forurenede område, samt §19 tilladelse til genindbygning af lettere forurenet jord og jord med indhold af slagger og asfalt. Der er desuden ført miljøtilsyn med etablering af 0,5 m ren jord i henhold til §52b, og al jordhåndtering er afrapporteret.

Alle

Text Link
Miljørådgivning ifm. jordhåndtering

Forureningsundersøgelse ved Øresund Strandpark

Miljørådgiver for Skanska på stor jordhåndteringssag i forbindelse med et byggeprojekt på Øresund Strandpark. Området er V2-kortlagt, og Nordiq står for miljørådgivningen i forbindelse med jordhåndtering i anlægsfasen, herunder hjælp til tilsyn, afrapportering, dialog med myndighederne og koordinering med entreprenøren.

Alle

Text Link
EU-kommissionens workshop i Beijing, vidensdeling jordhåndtering og miljørådgivning

Ekspertmission for EU-kommissionen

Deltagelse i EU-kommissionens workshop i Beijing med det formål at videns dele om politik, videnskab og teknik på miljøområdet. Seks andre eksperter fra EU (England, Holland, Finland, Italien og Spanien) deltog – hovedsageligt deltagere fra miljøstyrelserne. Præsentation af, hvordan vi administrativt og rent praktisk håndterer den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats ift. jord- og grundvandsforurening i Danmark.

Alle

Text Link
Jordhåndtering i Carlsbergbyen, byggemodningsprojekt

Jordhåndtering og undersøgelser i Carlsberg Byen

På en lang række byggemodningsprojekter i Carlsberg Byen har Nordiq Group stået for de nødvendige undersøgelser, jordhåndteringen samt tilsyn med gravearbejderne. Der var bl.a. V2-kortlagte arealer, forurening med fri fase olie og med chlorerede opløsningsmidler, der skulle håndteres.

Alle

Text Link
Jordhåndtering, tilsyn med gravearbejde og jordprøver ifm. Letbanen

Jordhåndtering og undersøgelser i forbindelse med Letbanen

På flere strækninger i bl.a. Lyngby, Herlev og Glostrup har Nordiq Group udført det overordnede overblik over historik, prøvetagningsinterval og i forbindelse hermed den nødvendige dialog med myndighederne. Efterfølgende er udført de nødvendige undersøgelser, jordhåndtering samt tilsyn med gravearbejderne i forbindelse med ledningsomlægninger.

Alle

Text Link
Ansøgning §8, udarbejdelse af historik, samt vand- og jordprøvetagning på V2-kortlagt grund på Frederiksberg

Jordhåndtering, undersøgelser og §8-ansøgning på V2-kortlagt grund på Frederiksberg

I forbindelse med nybyggeri og etablering af nye ledningstracéer er en V2-kortlagt grund undersøgt. Der er udarbejdet en omfattende historik og oplæg til undersøgelser. Efterfølgende udførelse af boringer og udtagning af vandprøver. Forklassificering af jord til bortgravning og genindbygning. Tilsyn med gravearbejder og afrapportering.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse og afgrænsning af olieforurening på tankstation i Ballerup med udtagelse af poreluft-, vand- og jordprøver

Forureningsundersøgelse af tankstation i Ballerup

Omfattende undersøgelse af tankstation, med udførelse af lang række boringer, poreluftprøver og vandprøver. Afgrænsning af flere olieforureninger og afrapportering af resultaterne inkl. Konceptuelle modeller og budget på oprensning af forureningerne.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse i Hillerød ifm. nedgravet olietank, jordprøvetagning

Forureningsundersøgelse af olieforurening i Hillerød

Undersøgelse af olieforurening fra nedgravet olietank i villahave, med udførelse af boringer, poreluftprøver og vandprøver. Konceptuel model. Afrapportering af resultaterne inkl. budget på oprensning af forureningerne.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse ifm. chlorerede opløsningsmidler i Ørum, jordprøver fra dybe boringer

Forureningsundersøgelse, forurening i Ørum

Undersøgelse af dyb forurening med chlorerede opløsningsmidler under hele byen. Lokalisering af kilde til forurening. Udførelse af lang række dybe boringer, dybe MIP-sonderinger, poreluftprøver og vandprøver. Risikovurderinger og udarbejdelse af konceptuelle modeller.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse af nedgravet olietank i Ringsted, brug af bailer

Forureningsundersøgelse af olieforurening i Ringsted

Undersøgelse af olieforurening fra nedgravet olietank i villahave, med udførelse af boringer samt frigravning og tømning af olietanken. Afrapportering af resultaterne inkl. budget på oprensning af forureningerne.

Alle

Text Link
Tilsyn og jordprøvetagning ifm. akut oprensning af olieforurening

Akut oprensning af olieforurening efter spild

Akut oprensning af olieforurening på grund i Nordsjælland, hvor der var sket et oliespild i forbindelse med etablering af nye boliger. Tæt dialog med myndigheder, planlægning af oprensningen, tilsyn og efterfølgende prøvetagning samt afrapportering af oprensningen.

Alle

Text Link
Akut olieforurening i Lyngby

Forureningsundersøgelse efter akut olieforurening i Lyngby

Undersøgelse af olieforurening efter overboring af olieholdigt 50kv-kabel. Udførelse af boringer og prøvegravninger. Afgrænsning af forureningen, risikovurdering, beskrivelse af forureningens sammensætning og prissætning af oprensning.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse med poreluft-, vand- og jordprøver, omfattende olieforurening fra nedgravet olietank

Forureningsundersøgelse af olieforurening i Virum

Undersøgelse af omfattende olieforurening fra nedgravet olietank i villahave, som havde spredt sig under boligen. Udførelse af lang række boringer, poreluftprøver og vandprøver. Afrapportering af resultaterne inkl. risikovurderinger og budget på oprensning af forureningen.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse af olieforurening, boring med vand- og jordprøver

Forureningsundersøgelse af olieforurening i Gentofte

Undersøgelse af olieforurening fra nedgravet olietank i villahave, med udførelse af boringer og vandprøver. Afrapportering af resultaterne inkl. budget på oprensning af forureningerne.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse af overfladejord på børnehave i Gladsaxe

Forureningsundersøgelse af børnehave i Gladsaxe

Undersøgelse af overjorden på legepladsen på en børnehave i Gladsaxe. Afrapportering af resultaterne inkl. budget på oprensning af forureningerne.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse olieforurening fra olietank i Ishøj, boringer med vand- og jordprøver

Forureningsundersøgelse af olieforurening i Ishøj

Undersøgelse af olieforurening fra nedgravet olietank i villahave, med udførelse af boringer og vandprøver. Afrapportering af resultaterne inkl. budget på oprensning af forureningen.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse olieforurening fra olietank i Vallensbæk, boringer med vand- og jordprøver

Forureningsundersøgelse af olieforurening i Vallensbæk

Undersøgelse af olieforurening fra nedgravet olietank i villahave, med udførelse af boringer og vandprøver. Afrapportering af resultaterne inkl. Risikovurderinger samt budget på oprensning af forureningerne.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse olieforurening fra olietank i Snertinge, boringer med vand- poreluft- og jordprøver

Forureningsundersøgelse af olieforurening i Snertinge

Undersøgelse af olieforurening fra nedgravet olietank i villahave, med udførelse af boringer, poreluftprøver og vandprøver samt frigravning af olietank samt tømning. Afrapportering af resultaterne inkl. risikovurderinger samt budget på oprensning af forureningen.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse; prøvetagning, genanvendelse og bortskaffelse af frisk okkerslam

Undersøgelse og bortskaffelse af okkerslam

Undersøgelse af en lang række gamle okkerdepoter samt friske og aktive okkerbassiner på vandværker. Undersøgelse af kemiske sammensætninger og muligheder for bortskaffelse og genanvendelse af okkerslammet. Prøvetagning af frisk okkerslam og bortskaffelse af dette.

Alle

Text Link
Jordprøver af vejjord samt miljøundersøgelse af sedimenter i regnvandsbassin

Vejjordsundersøgelse og undersøgelse af regnvandsbassiner på Fyn

Undersøgelse af vejjord langs Fynske motorvej i forbindelse med udvidelse med ekstra kørebane. Udtagning af jordprøver ved boringer og prøvegravninger. Desuden undersøgelse af sedimenter i regnvandsbassiner på strækningen.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse af vejjord og overskudsjord

Vejjordsundersøgelse og forklassificering af 3 anlæg i Ringsted

Undersøgelse af vejjord og øvrig overskudsjord ved 2 rundkørsler og et tilslutningsanlæg i forbindelse med udvidelser. Desuden indhentning af tilladelser af mellemdepoter og genindbygning af overskudsjord.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse og oprensning af stor olieforurening

Forureningsundersøgelse og oprensning af olieforurening i Jyderup

Undersøgelse af udbredelse af stor olieforurening fra spild fra overjordisk olietank i Nordsjælland. Udførelse af boringer og prøvetagning i udgravning. Mængdeberegninger af forurenet jord. Oprensning af olieforureningen ved udgravning med efterfølgende dokumentation til myndighederne.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse for PFAS, chlorerede og oliekomponenter

PFAS-forurening i Nordsjælland

På tidligere erhvervsgrund hvor der skal opføres boliger, blev grunden midt i byggeprocessen V1-kortlagt på grund af mistanke om bl.a. PFAS. Da bygherre ikke ønskede en kortlægning, udførte Nordiq Group akut – i tæt dialog med regionen - en meget omfattende forureningsundersøgelse for PFAS, chlorerede stoffer og oliekomponenter samt en lang række andre stoffer. Der er udført afrapportering med en lang række risikoberegninger, konceptuelle modeller samt masse- og fluxberegninger.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse af omfattende olieforurening i jord og grundvand, blev undersøgt, afgrænset og oprenset.

Akut olieforurening i Ølsted

I forbindelse med byggeri på en privat grund, blev der påvist en kraftig og omfattende olieforurening i jord og grundvand, og al arbejde blev stoppet af myndighederne. Ved en hurtig og effektiv indsats fra Nordiq Group, blev forureningen – i tæt dialog med myndighederne - undersøgt, afgrænset og oprenset, så grunden kunne undgå kortlægning og det planlagte byggeri opføres.

Alle

Text Link
 Poreluftprøver, ansøgning om paragraf 8 (§8)

Forureningsundersøgelse på Engvej, København

I forbindelse med stort anlægsprojekt og renovering af tidligere V2-kortlagt erhvervsareal til beboelse mm. har Nordiq Group forestået alle undersøgelser i form af poreluftprøver, boringer, vandprøver, overfladeprøver, opgravning af tanke mm. Der er udarbejdet §8-ansøgning og udført tilsyn, løbende dialog med myndighederne samt slutrapportering af projektet.

Alle

Text Link
Miljøtilsyn og jordhåndtering af overskudsjord m. jordprøver

Jordhåndtering på Bispebjerg Hospital

Nordiq Group har udført forklassificering og ført miljøtilsyn med gravearbejdet på Bispebjerg Hospital i forbindelse med udbygning. Tilsynet har løbende udtaget jordprøver og udarbejdet graveplaner, så overskudsjorden kunne håndteres mest hensigtsmæssigt. De udførte arbejder er afrapporteret.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse og jordhåndtering med jordprøver og bygningsmaterialeprøver

Jordhåndtering i Helsingør

I forbindelse med etablering af nye boliger på et tidligere sygehusareal med flere store nedgravede olietanke, har Nordiq Group forestået de nødvendige undersøgelser. Der er udført opgravning af olietankene, forklassificering, tilsyn med gravearbejder og afrapportering af de udførte arbejder. Der er desuden udtaget prøver af byggematerialer fra bygning der skulle nedrives.

Alle

Text Link
Forklassificering m. jordprøver samt indhentet §19 tilladelse

Bæredygtig jordhåndtering i Solrød

Håndtering af store mængder jord på et 40.000 m2 stort V2-kortlagte areal. Der er udført forklassificering med over 3000 jordprøver, og indhentet §19-tilladelse til genindbygning af lettere forurenet overskudsjord. Ved et godt overblik, dialog med myndighederne, tilsyn og mellemdeponering af jord, er det lykkedes at genindbygge store mængder af overskudsjorden - både ren og lettere forurenet.

Alle

Text Link
Forundersøgelse af ledningsrenoveringsprojekt, genindbygning af overskudsjord

Bæredygtig jordhåndtering på Lundtoftegårdsvej, Lyngby

I forbindelse med et stort ledningsrenoveringsprojekt på Lundtoftegårdsvej i Lyngby, er der ved gode forundersøgelser, grundige beskrivelser i udbudsmaterialet, udpegning af et mellemdepot, tæt dialog med myndighederne og løbende tilsyn med gravearbejderne, opnået genindbygning af en meget stor del af overskudsjorden. Projektet lykkedes på grund af en tidlig indsats og fokus på en høj genindbygningsgrad.

Alle

Text Link
Jordhåndtering i Nordhavnen m. jordprøver og tilsyn

Jordhåndtering i Nordhavnen

På stort anlægsprojekt i Nordhavnen, skulle der udgraves til 4 m u.t. Nordiq Group førte tilsyn, håndterede ukendte forureninger, udtog nødvendige dokumentationsprøver, forestod dialog med myndigheder, jordmodtagere og transportører og afrapporterede jordhåndteringen.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse og jordhåndtering med boringer og jordprøver

Undersøgelse og jordhåndtering ved Rødovre Station

På stort anlægsprojekt ved Rødovre Station, har Nordiq Group udført undersøgelser i forhold til kortlagt areal, opgravet olietanke og forurening herved, udtaget nødvendige dokumentationsprøver, forestået dialog med myndigheder og afrapportering.

Alle

Text Link
DGNB indeklimamålinger og miljørådgivning ved Green Hills

DGNB indeklimamålinger ved Green Hills, Solrød Strand

Rådgivere for Sjælsø Management i forbindelse med indeklimamålinger efter DGNB 2016 systemet. Vi har foretaget miljørådgivningen, udførelsen og dokumentation af indeklimaundersøgelserne i henhold til DGNB-kriteriet SOC1.2: Indendørs Luftkvalitet.

Alle

Text Link
Nedsivningstest

Nedsivningsundersøgelse i Nærheden

I forbindelse med stort byggeprojekt med boliger, hvor man ønskede nedsivningsbassiner, har Nordiq Group udført nedsivningstests på udvalgte arealer.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse med EDD for hotel i Ålborg

Environmental due diligence for Hotel i Ålborg

Udførelse af EDD for hotel, der skulle sælges og ombygges. Der er kigget på igangværende aktiviteter, forureningsstatus, indendørs miljøforhold, de tilstødende grunde, arkæologi og geoteknik. Vurdering af økonomiske risici.

Alle

Text Link
Miljøundersøgelse med EDD for grønt areal i Ålborg

Environmental due diligence for bart område i Ålborg

Udførelse af EDD for grønt areal, der skulle sælges og bebygges. Vurdering af igangværende aktiviteter, forureningsstatus, de tilstødende grunde, arkæologi og geoteknik. En del af arealet skal anvendes som rekreativt område; klimatilpasning og regnvandshåndtering. Grundvandsforhold og overfladevand gennemgået for at optimere håndteringen af regnvand samt vurdering af evt. grundvandssænkning. Vurdering af økonomiske risici.

Alle

Text Link
Miljøtilsyn, miljøgodkendelser og klagesager i Ringsted Kommune

Miljøtilsyn og sagsbehandling i Ringsted Kommune

Vi udfører miljøtilsyn og vi sagsbehandler indenfor klagesager og miljøgodkendelser for Ringsted Kommune.

Alle

Text Link
Byudvikling i Kina, helhedsplaner.

Masterplan, Yangliuqing

Udarbejdelse af ny masterplan for et større landdistrikt i Kina. Nordiq har afdækket mulige synergieffekter af områdets spildevandshåndtering, husdyrproduktion, drikkevandsforsyning, landbrugspraksis, energiproduktion og varmeforsyning samt udført dataindsamling og on-site interviews af centrale stakeholders. Derudover har vi involveret en række fageksperter i at perspektivere og udvikle scenarier. Vores rapport har derudover haft et særligt fokus på det sociale element.

Alle

Text Link
Grundvandsmagasiner, øget reinfiltration.

Øget reinfiltration til grundvandsmagasiner, Kina

Ekstrem vandknaphed i Kina skyldes en hurtig industrialisering og befolkningstilvækst kombineret med landbrug baseret på kunstvanding. Den høje efterspørgsel efter vand har efterladt flodlejer tørre og resulteret i en drastisk tilbagegang i grundvandsspejlet i store områder i omkring Beijing. Sammen med et team bestående af blandt andet GEUS, SUSTECH og Jinan University har Nordiq givet ekspertpinput i et forskningsprojekt som afdækkede potentialet for øget brug af stimuleret re-infiltration (MAR) af vand i de overudnyttede grundvandsreservoirer. Mål for projektet er at undersøge potentialet for implementering af storskala MAR i det nordlige Kina gennem både en kvalitativ og kvantitativ vurdering.

Alle

Text Link
Strategisk byudvikling i Kina i Guian.

Strategisk byudvikling i GuiAn

POLY Group, en af Kinas største virksomheder,har udviklet første fase af den nye by GuiAn i det sydlige Kina. Det er provinsens ambition, at der på sigt skal bo 2 mio. indbyggere i GuiAn. Nordiq har været involveret i Fase 1, hvor vi har udvikle vision og masterplan - baseret på vores bæredygtige Grey, Green, Blue koncept med integration af mobilitet, byggeri/byrum, klima/energi og natur/kultur.

Alle

Text Link
Strategisk masterplan for millionbyen Baoding.

Strategisk masterplan for millionbyen Baoding

I første fase af en ny strategisk masterplan for millionbyen Baoding, syd for Beijing, udviklede og konkretiserede Nordiq en tværgående by-strategisk plan for Huang Hua Guo-floden som krydser byen. I visionsoplægget blev byrum, klimatilpasning og mobilitet perspektiveret på hele Baoding by og i detaljer langs selve floden med et skarpt fokus på livability.

Alle

Text Link
Byudvikling i Kina.

Strategisk plan for bæredygtig udvikling i Beijing

Rådgiver for Beijing Municipality omkring udvikling af den politiske vision, der blev forelagt og godkendt af Beijings borgmester vedr. udvikling af det kulturhistoriske område, Qinglong Hutong, i hjertet af Beijing. I GGB-analysen, spejlede vi erfaringer fra Vesterbros udvikling ind i den lokale kontekst og udarbejdede tre scenarier for hvert af områderne; mobilitet, klimatilpasning, affald og sanitet, byrum og arealudvikling. Hvert scenarie blev vægtet efter en række kriterie herunder økonomi. Herudfra konkretiserede vi en række design guides, der blev udgangspunkt for masterplanen.

Alle

Text Link
Miljørådgivning og indeklimaundersøgelse med DGNB, NEST 45 Kbh. S

DGNB indeklimamålinger ved NEST 45, København S

Som rådgivere for Nordstern har vi foretaget udførelsen og dokumentation af indeklimaundersøgelserne på nybyggeri bestående af hotel og kontorbygning i henhold til DGNB 2016-kriteriet SOC1.2: Indendørs Luftkvalitet

Alle

Text Link
Miljørådgivning og indeklimaundersøgelse med DGNB, CPH Highline

DGNB indeklimamålinger ved CPH Highline, København SV

Som rådgivere for Nordstern har vi foretaget udførelsen og dokumentation af indeklimaundersøgelserne på nyopført kontorbygning i henhold til DGNB 2016-kriteriet SOC1.2: Indendørs Luftkvalitet

Alle

Text Link
Miljørådgivning og indeklimaundersøgelse med DGNB i Hedehusene

DGNB indeklimamålinger i Hedehusene

Rådgivere for developer i forbindelse med indeklimamålinger efter DGNB 2016 systemet. Vi har foretaget miljørådgivningen, udførelsen og dokumentation af indeklimaundersøgelserne i henhold til DGNB-kriteriet SOC1.2: Indendørs Luftkvalitet på guld certificeret nybyggeri

Alle

Text Link
Pumpe på mark ifbm. sløjfning af boring

HOFOR: Boringsrenovering, sløjfning mv. boringsrenovering, sløjfning mv.

Teknisk rådgivning for Hovedstadens Forsyning (HOFOR), projektledelse ifm. Sløjfningsopgaver, herunder udbudsforretning samt indstilling til valg af entreprenør, dialog med interessenter og myndighed. Løbende dialog, tilsyn og opfølgning med udførende entreprenører.

Alle

Text Link
Assens set fra vandsiden.

Rådgivning om videre proces for ”Byen og Bæltet”

Rådgivere for Assens Kommune på udviklingsprojekt for naturbaseret højvandsbeskyttelse. Projektforslaget opnåede ikke tilstrækkelig økonomiske støtte til videre realisering. Efter grundig sparring med kommunen, har vi rådgivet om den videre proces, som indeholdt afholdelse af workshops for 3 udvalgte rådgivere samt efterfølgende at modtage og gennemgå disses forslag til revideringer i projektet. De indkomne forslag har vi bearbejdet overfor kommunen til direkte videre politisk behandling.

Alle

Text Link
Ansøgning om § 8 til Frederiksberg Forsyning

Ansøgning om § 8 tilladelse til byggeri på forurenet grund

Udarbejdelse af ansøgning om tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven til byggeri af nyt vandværk til Frederiksberg Forsyning. Nordiq udarbejdede oplæg til forureningsundersøgelser både til bygningen og til ledninger. Derefter udførte Nordiq undersøgelser og afrapporterede til kommunen.

Alle

Text Link
Frederiksberg Forsyning, hvor Nordiq Group rådgiver om vandforsyning

Vandværket Frederiksberg Forsyning

Vi assisterer Frederiksberg Forsynings egen projektleder med projektledelsen ifm. projekt med etablering af nyt vandværk med blødgøring på Frederiksberg: Udarbejdelse af udbudsmateriale, koordinering mellem myndigheder, arkitekt, jurister og eksperter. Sikring af fremdrift og kvalitet ifm. projektering, etablering og idriftsætning af det nye vandværk.

Alle

Text Link
Ansøgning om § 8, nedsivningstilladelse samt tilsyn med jordhåndtering i Nærheden

Ansøgning om § 8 tilladelse til faskine og boligbyggeri på forurenet grund i Nærheden

Udarbejdelse af ansøgning om tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven til boligbyggeri samt ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand i faskine på forurenet jord. Derudover udførte Nordiq tilsyn med jordhåndteringen og nedsivningstest af jorden inden etablering af faskine

Alle

Text Link
Ansøgning om § 8 samt jordprøver og miljøtilsyn på Basecamp

Ansøgning om § 8 tilladelse til boligbyggeri på forurenet grund

Udarbejdelse af ansøgning om tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven til byggeri af boliger på Basecamp. Nordiq opnåede at få taget grunden ud af kortlægning efter at have udført forureningsundersøgelser og oprensning af forureningen. Nordiq var også miljøtilsyn og udtog jordprøver til dokumentation af ren jord samt udarbejde afrapportering til kommunen.

Alle

Text Link
Ansøgning om § 8 samt supplerende miljøundersøgelser m. jordprøver og indeklimaundersøgelser

Ansøgning om § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse

Udarbejdelse af ansøgning om tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven til indretning af boliger i eksisterende erhvervsejendom på V2-kortlagt grund. Nordiq stod for supplerende miljøundersøgelser i form af udtagning og jordprøver samt indeklima- og poreluftundersøgelse samt udarbejdning af §8-ansøgning med risikoberegninger.

Alle

Text Link
Ansøgning om § 8

Ansøgning om § 8 tilladelse til etablering af kabler på forurenede grunde

Udarbejdelse af ansøgning om tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven til etablering af kabler og kabelskabe på flere forurenede grunde herunder gammelt havneareal og areal, hvor der tidligere var teglværk.

Alle

Text Link
Oprensning af jordforurening med tungmetaller, slagger- og oliekomponenter på Bispevangen

Forureningsoprensning på Bispevangen

Oprensning af slagger- og olieforurening for Ballerup Kommune. Der var i en tidligere opfyldt sø, truffet jordforurening med oliekomponenter samt forhøjede indhold af tungmetaller og tjærekomponenter. Der var ligeledes påvist mindre olieforurening i grundvandet. Den påviste jordforurening blev afgravet under miljøtilsyn.

Alle

Text Link
Miljørådgivning af jordhåndtering samt oprensning af olieforurening på Basecamp

Miljørådgivning på Basecamp

Miljørådgivning og tilsyn med gravearbejdet på BaseCamp i Lyngby, hvor der bygges ca. 600 kollegieværelser mv. på V2-kortlagt grund. Generel miljørådgivning og hjælp til at optimere jordhåndteringen i forhold til sortering og genindbygning af jord, nedknust beton mm. Derudover oprensning af olieforureninger fra bl.a. tankgrave og øvrige påviste forureninger. Det lykkedes ved tæt dialog med myndighederne og ved de udførte undersøgelser og oprensninger, at få grunden udtaget af kortlægning.

Alle

Text Link
Miljørådgivning og jordhåndtering med tilsyn og jordprøvetagning

Jordhåndtering på Strandboulevarden

Nordiq Group har ført miljøtilsyn med gravearbejdet på et V2-kortlagt areal, hvor der blev etableret nye udendørsarealer. Tilsynet har løbende udtaget jordprøver og udarbejdet graveplaner, så de ca. 12.000 tons overskudsjord kunne håndteres mest hensigtsmæssigt. De udførte arbejder er afrapporteret. Der er ydet generel miljørådgivning og løbende dialog med myndigheder.

Alle

Text Link
Miljøtilladelser og ansøgning om § 8 og § 19

Ressourcepersoner i kommunal sagsbehandling

Vi rådgiver Roskilde Kommune med sagsbehandling indenfor jordområdet, herunder tilladelser til gravearbejde på forurenede grunde (§8 i Jordforureningsloven) og genindbygning af forurenet jord (§19 i Miljøbeskyttelsesloven). Derudover udarbejder vi påbud om forbedret spildevandsrensning i åbent land samt nedsivningstilladelser og tilladelser til pileanlæg, minirenseanlæg, faskiner etc.

Alle

Text Link
Kursus om tilslutningstilladelser til industri for Rødovre Kommune

Kursus i tilslutningstilladelser for Rødovre Kommune

Afholdelse af kursus om tilslutningstilladelser til industri for medarbejdere i Rødovre Kommune. Kurset indeholdt bl.a. en oversigt over lovgivning på området, gennemgang af A, B, C-vurderinger, vilkårsfastsættelse samt cases. Vi arbejder med sparring og oplæring af nye medarbejdere i flere kommuner: Både sidemandsoplæring i forbindelse med udstationering og sagsbehandling hos kommunen samt konkret drøftelse af problemer i sager, over telefon og ved fremmøde.

Alle

Text Link
Sagsbehandling på spildevandsområdet til Lyngby-Taarbæk og Rødovre Kommune

Assistance til Lyngby-Taarbæk og Rødovre Kommune

Vi assisterer Lyngby-Taarbæk og Rødovre Kommuner med sagsbehandling på spildevandsområdet. Vi udarbejder i samarbejde med kommunens sagsbehandlere tilslutningstilladelser til virksomheder, herunder validering af virksomhedernes A, B, C-vurderinger og opstilling af vilkår til det afledte spildevand.

Alle

Text Link
Sagsbehandling indenfor jordområdet med ansøgning om § 8 og § 19 tilladelser i Frederiksberg Kommune

Udstationering ved Frederiksberg Kommune

Udstationeret hos Frederiksberg Kommune, hvor vi sagsbehandlede indenfor jordområdet - herunder §8- og §19-tilladelser. Desuden udarbejdelse af nedsivningstilladelser og tilslutningstilladelser til bl.a. overfladevand fra store LAR-løsninger og oppumpet grundvand.

Alle

Text Link
Sagsbehandling ifm. sildevandsplan i Viborg Kommune

Spildevandsplan, Viborg Kommune

Vi har hjulpet Viborg Kommune med sagsbehandling ved separatkloakering, nedsivning mv. som led i opfyldelse af deres spildevandsplan.

Alle

Text Link
Byggeteknisk undersøgelse og prøvetagning for AAB

Byggeteknisk undersøgelse for Boligforening

Gennemførsel af byggeteknisk undersøgelse for AAB. Foretaget alle prøvetagninger og analyser samt gravearbejde og åbninger af bygningsdele - til efterfølgende inspektion. Prøvetagninger beskrevet og præsenteret i en datarapport sammen med resultaterne af de udførte analyser.

Alle

Text Link
Visualisering af helhedsplan med fokus på alternative boformer.

Ribe Jernstøberi: En ny bydel i Danmarks ældste by

Ribe Jernstøberi står overfor en udvikling, der skal gøre det til en ny attraktiv bydel i naturlig forlængelse af den historiske bykerne. Den 50.000 m2 store industrigrund ligger unikt og smukt et stenkast fra domkirken og ud til marsken. Visualisering: Tegnestuen Lokal.

Alle

Text Link
Grundvandsmodellering ved Nordhavn, der her ses oppefra.

Nordhavnstunnel, København: Én af danmarkshistoriens største grundvandssænkninger

Nordhavnstunnelen bliver 1,4 kilometer lang og går under Svanemøllebugten ved København. Etableringen er en forudsætning for den videre byudvikling af Nordhavn og ét af Danmarks største anlægsprojekter. Visualisering: Vejdirektoratet.

Alle

Text Link
Boligforening set oppefra hvor der er foretaget forundersøgelser ift. miljøvurdering.

Boligforeningen AAB: Forundersøgelsesprogram, byggeteknisk undersøgelse

For boligforeningen AAB har vi udført en byggeteknisk undersøgelse i en større afdeling nord for København. Vi har foretaget alle prøvetagninger og analyser samt gravearbejde og åbninger af bygningsdele - til efterfølgende inspektion.

Alle

Text Link

Skal vi samarbejde?

Vi er altid åbne for nye samarbejder.
Tag endelig tage fat i os, hvis du har et projekt eller en opgave du gerne vil drøfte.