BASISTILSTANDSRAPPORTER

En basistilstandsrapport er grundlaget for at vurdere om en virksomhed har forurenet jord og grundvand. Optimalt udføres en basistilstandsrapport ved etablering og ved afslutning af virksomhedens drift, så kommunen kan sammenligne rapporterne og vurdere den forurening som virksomheden har forårsaget. Som virksomhed vil du blive mødt med krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport i forbindelse med en ny miljøgodkendelse eller revurdering af den eksisterende, hvis du har en såkaldt bilag 1-virksomhed, der bruger, fremstiller eller frigiver farlige stoffer. Hvis du bliver mødt med et sådant krav, vil det være hensigtsmæssigt at kontakte Nordiq Group tidligt i processen, idet en basistilstandsrapport er en forudsætning for at få miljøgodkendelsen.

En basistilstandsrapport indeholder en historisk redegørelse for brug af udvalgte kemiske stoffer samt resultaterne af en undersøgelse af jord- og grundvandsforurening. Vi har stor erfaring i historiske redegørelser, som vi har udført både for private virksomheder og regioner. Vores erfaring betyder at vi kan gennemgå arkiver, luftfotos etc. på en effektiv og metodisk måde. Derudover har vi medarbejdere, som har ført miljøtilsyn med industri for kommunerne, hvilket giver os erfaring med interviews af medarbejdere og virksomheders håndtering og oplag af kemikalier. Vores medarbejdere har udført jord- og grundvandsundersøgelser på mange forskellige industrigrunde lige fra renserier til trykkerier og autoværksteder. Det store spænd i virksomhedstyper har givet os viden om mange forskellige typer af forurening på mange virksomheder. Denne viden gør os bl.a. i stand til at placere undersøgelsesboringer hensigtsmæssigt og gennemføre undersøgelser på en effektiv måde uden væsentlige gener for de igangværende aktiviteter på stedet.