Grundvandssænkning og myndighedsarbejde ved Sortebrødre Plads

Nordiq Group assisterer entreprenørvirksomheden Arkil med rådgivning ifm. grundvandshåndtering under etableringen af et nyt parkeringshus ved Sortebrødre Plads i Roskilde. Parkeringsanlægget opføres med 2 etager under terræn og 2 etager over terræn, samt parkering på tag. Dele af parkeringsanlægget udføres under det naturlige grundvandsspejl, og kræver en midlertidig grundvandssænkning i anlægsperioden. Grundvandssænkning udføres for at sikre en tør og stabil byggegrube i anlægsfasen.

Nordiq Group har stået for indhentning af alle relevante myndighedstilladelser til grundvandshåndtering: Boringstilladelser og bortledningstilladelse efter vandforsyningsloven, tilladelse til reinfiltration efter miljøbeskyttelseslovens §19 samt tilladelse til nødudledning til kloak. Opgaven har bl.a. omfattet løbende dialog og møder med Roskilde Kommune og forsyningsselskabet Fors.

Nordiq Group har gentolket pumpeforsøg med en resulterende revurdering af de hydrauliske parametre. Baseret herpå har Nordiq Group opsat en lokal grundvandsmodel i GMS MODFLOW, som er anvendt til genberegning af vandmængderne. Modellen er endvidere anvendt til optimering af placering af pumpe- og reinfiltrationsboringer i et tæt samarbejde mellem rådgiver og entreprenør.