Vurdering af grundvandsressourcen og ansøgning om permanent indvindingstilladelse

Nordiq Group har for Frederiksberg Forsyning foretaget vurdering af indvindingens påvirkning af grundvandsforhold som led i ansøgning om og udstedelse af permanent tilladelse til indvinding af drikkevand i Frederiksberg og Københavns Kommuner.

Undersøgelsen har omfattet dialog med myndigheder, VVM screening, vurdering af grundvandskemiske forhold og vandstandsforhold, risiko for forureningsspredning, optimal drift under hensyn til bæredygtighed og fremtidige klimaforhold, igangsættelse af nyt moniteringsprogram, databehandling og vurdering af eksisterende data.

Nordiq har endvidere stået for projektledelse af grundvandsmodellering og definition af scenarier, samt fremskrivning af vandkvalitet i forbindelse med igangværende projekt med blødgøring af råvandet.

Ovenstående undersøgelser blev sammenfattet i en baggrundsrapport, som blev anvendt som grundlag for ansøgninger til Frederiksberg og Københavns kommune, om tilladelse til permanent indvinding. Ansøgninger blev udarbejdet af Nordiq, som også varetog den afsluttende dialog med kommunerne om krav til vilkår i tilladelserne.

Kunde: Frederiksberg Forsyning

Projektperiode: Marts 2016 – September 2016

Rådgiverhonorar: 250.000 DKK