Vi har udtænkt en kobling af en vores gennemgående metode for områdeanalyse GGB+ og et GIS værktøj, NG Plan. Vi har gjort det med henblik på at kunne hjælpe områder og byer med at klargøre profil, potentialefelt for herpå at kunne fastsætte differentierede målsætninger og virkemidler for forskellige geografiske områder.

Vores Metode GGB+

Et område udgøres af dets indbyggere og de besøgende. Men det er også alt det byggede miljø, bygninger og infrastruktur. Vi mener det er afgørende, at vi kan forholde os til begge dele.  Det attraktive område – er det, hvor mennesker har lyst til og mulighed for at mødes. Den eksisterende eller planlagte infrastruktur eller bygningsmasse kan være en barriere eller en katalysator for netop det.

I respekt for den kompleksitet ethvert givet sted besidder, har vi udviklet en metode, som vi anvender til at teste og definere profil og potentiale. De to bærende elementer er perspektivering og spejling.

Perspektivering

Metoden er en iterativ proces, hvor vi tillader os at se stedet fra forskellige perspektiver, der udfoldes et ad gangen og herefter sammenlægges. Det handler om Mobilitet (grey), Byrum (green), Klima (blue), og Kultur(+), i daglig tale GGB+. Ved at begrænse fokus til ét perspektiv ad gangen og stille skarpt på de parametre der giver mening herunder, fremtoner udfordringer muligheder og betingelser ganske klart.

Når vi anvender et perspektiv, defineres nogle parametre, som vi spørger ind til under dette perspektiv. Således bliver vi klogere på den data, der viser sig i området indenfor hvert af de respektive perspektiver. Hver for sig og sammen bidrager perspektiverne til en profilering af et givent sted. Når perspektiverne lægges ovenpå hinanden tegner sig et potentialefelt.

Nogle aspekter af et perspektiv kan måske udfordre nogle aspekter af et andet. Andre gange underbygger de hinanden – og her opstår de spændende potentialer, hvor der er synergieffekt. Et konkret eksempel kunne være at der i en specifik gade var mange flere cykler end cykelparkeringspladser, og at gaden samtidig i perioder var i risiko for oversvømmelse. Her opstår potentialet for at lave en kombineret oversvømmelsessikring- og cykelparkeringsløsning.

Metoden er udtænkt til at forstærke det eksisterende, eller neddrosle noget, som betragtes uhensigtsmæssigt. Metoden holder fokus på den menneskelige skala, imens den forholder sig naturligt til de fysiske rammebetingelser, der ligger i området.

Under perspektiverne udvikles nogle parametre som knytter sig til ønskede kvaliteter for stedet eller ønsket adfærd for dem der anvender det. Perspektiverne, vi arbejder med, er som udgangspunkt mobilitet, byrum, klima og Kultur.

Spejling

Når profil og potentialer står frem, bliver det relevant at spejle det givne område.

Spejlingen tjener såvel formålet at blive klogere på profilen og identiteten, som formålet at fastsætte ambitionsniveauet. Når man spejler et område med et andet lignende område, står ligheder, forskelle og de respektive identiteter klarere frem. Samtidig fungerer spejling godt til at afprøve ambitionsniveau. Det gøres ved at spejle i lignende aspirationsværdige miljøer. Der kan være tale om cases fra både ind- og udland), der ville forstærke det der er på netop den lokation.

Slutteligt bidrager spejling til at gøre de potentielle løsninger håndgribelige. I en spejling bliver det hurtigt konkret hvilke elementer fra et aspirationsværdigt miljø der nemt kan passe ind og succesfuldt implementeres og hvilke der af forskellige grunde ikke ville fungere i netop denne kontekst.

Vores Værktøj NG Plan

Vi anvender vores eget udviklede NG Plan gis-værktøj til vores strategiske byudviklingsopgaver. Værktøjet består af 3 grundelementer. Styling, Analyse og Design.

Alt er geo-refereret og virker på en web platform, hvilket skaber grundlag for realtime deling med vores kunder og samarbejdspartnere. Det kan også anvendes som platform for interaktiv borgerinddragelse. Produktet er i betaudgave, men er i anvendelse på egne projekter.

Styling

I NG Plan skaber vi grundlæggende kort baseret på den nyeste teknologi, vector-tiles, hvilket gør det hurtigt og nemt at ændre på kartografien og fremhæve særlige elementer. Tidligere tog det ganske lang tid for vores byplanlæggere og landskabsarkitekter, at tegne de basiskort i Adobes design-programmer eller QGIS, som bruges som udgangspunkt for vores og andres analyser og designs. Nu kan vi langt hurtigere designe stærkt kommunikative kort med tilpasset kartografi, baseret på d standard basisdata, der leveres gennem Grunddataprogrammet (v. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering).

Eksempel på tre styles på samme område

Analyse

I det integrerede Analyse og Design værktøj NG Plan har vi mulighed for at folde en given analytisk tilgang ud. Vi ser en særlig fordel GGB+ metoden. Vi kan som led i analysen folde data ud i definerede zoomniveauer. Det kunne være på regions- kommune-, bydels- og gadeniveau. De enkelte perspektiver analyseres med udgangspunkt i 3-4 zoom niveauer. Dermed sikrer vi, at ikke overser væsentlige rammebetingelser.

Eksempel på fire zoom niveauer

Klima og mobilitets løsninger, kræver naturligvis en oplandsanalyse. Men det samme gør kulturelle-, biodiversitets- eller friluftlivs- forbindelser, demografisk kontekst.

Herpå trækker vi relevante data ind fra de mere end 1600 offentlige tilgængelige datasæt og supplerer eventuelt med de data, vores kunder har særlig adgang til.

Udvalgte data giver indtrykket af et heatmap

Design

Når analyseresultater skal formidles undervejs eller efter den er gennemført kan konklusioner, delkonklusioner og observationer sammenstilles og præsenteres med BI-funktionalitet. Design af analysen kan være geografisk såvel som gennem grafer, dashboards og tabeller.

Kobling af metode og værktøj

Ved at anvende denne metode og dette værktøj komplementært, kan vi i tillæg til at profilere et sted ud fra nogle parametre, udarbejde et potentialekort, som viser, hvordan områdets dele adskiller sig fra- og supplerer hinanden. Det bliver kortlagt geografisk, så det fremgår, hvordan oplevelsen af et sted suppleres, komplimenteres eller udfordres af faciliteter i nærheden.

Når profil- og potentialekort er udarbejdede, kan vi bistå med at definere muligheder og anbefalinger, ved at spejle et givent område med aspirationsværdige miljøer cases fra ind- og udland), der ville forstærke det der er på netop den lokation.

Relevante referencer

Qinglong Hutong

Liang Ma He

NG Plan